load
load
load
load
load
load
load
load
Sugarcane will be shutting down on June 30, 2018. For more information, .

Perfectum van werkwoorden uit Les 1-13

Inf. praes., betekenis, indic. pf. en ppp van de belangrijkste werkwoorden
a data set by CMvanMontfoort
created September 18, 2016
COPY & EDIT
FAMILY TREE
indic. pf.pppinfin. praes.betekenis
vocavivocatusvocareroepen, noemen
audiviauditusaudirehoren, luisteren
petivipetituspeterevragen, aanvallen, gaan naar
expleviexpletusexplerevervullen, uitvoeren
quaesiviquaesitusquaererezoeken, vragen
decrevidecretusdecernerebesluiten
lacessivilacessituslacessereprikkelen, uitdagen
tacuitacitustacerezwijgen
deseruidesertusdeserereverlaten, in de steek laten
fuigeen pppessezijn
potuigeen ppppossekunnen
tribuitributustribuereverlenen, geven
genuigenitusgignereverwekken, baren
exposuiexpositusexponereuitstallen, te vondeling leggen
mansimansummanereblijven, wachten
risirisusriderelachen, uitlachen
irrisiirrisusirridereuitlachen, bespotten
cessicessumcedereweggaan uit, verlaten
accessiaccessumaccederekomen naar, naderen
discessidiscessumdiscedereweggaan
concessiconcessusconcederetoetsaan, afstaan
clausiclaususclauderesluiten, opsluiten
dixidictusdicerezeggen
duxiductusducereleiden, brengen
abduxiabductusabducerewegvoeren, ontvoeren
lusilusumluderespelen
plausiplaususplaudereapplaudisseren
scripsiscriptusscribereschrijven
protexiprotectusprotegerebeschermen
evasievasumevadereontkomen
sumpsisumptussumerenemen
finxifictusfingerevormen, bedenken
vixivictumvivereleven
amisiamissusamittereverliezen
laesilaesuslaederebeledigen, kwetsen
adiuviadiutusadiuvarehelpen
cavicautumcavereoppassen, uitkijken voor
sedisessumsederezitten
vidivisusviderezien
vovivotusvoverebeloven, wijden
veniventumvenirekomen
conveniconventumconveniresamenkomen
inveniinventusinvenirevinden, ontdekken
egiactusageredoen
legilectuslegerelezen
vicivictusvincereoverwinnen, verslaan
reliquirelictusrelinquereachterlaten, verlaten
occidioccisusoccideredoden, doodslaan
movimotusmoverebewegen, ontroeren
removiremotusremovereverwijderen
favifautumfaverebegunstigen
dedidatusdaregeven
circumdedicircumdatuscircumdareomgeven, omsingelen
prodidiproditusprodereverraden
reddidiredditusreddereteruggeven
tradiditraditustradereovergeven, overdragen
condidiconditusconderestichten, bouwen
perdidiperditusperderevernietigen, verliezen
stetistatumstarestaan, blijven staan
respondiresponsumrespondereantwoorden
cucurricursumcurrerehardlopen, rennen
pepulipulsuspellereverdrijven, verslaan
cecidicaesuscaedereneerslaan, doden
descendidescensumdescendereafdalen
comprehendicomprehensuscomprehenderegrijpen, begrijpen
Ready to learn about Perfectum van werkwoorden uit Les 1-13?