load
load
load
load
load
load
load
load
Sugarcane will be shutting down on June 30, 2018. For more information, .

Mars activities

Here are some actions you might make on Mars...
a data set by jjoha40
created October 4, 2016
COPY & EDIT
FAMILY TREE
EnglishJapanese
to goIKIMASU
to drinkNOMIMASU
to eatTABEMASU
to sleepNEMASU
to collectATSUMEMASU
to makeTSUKURIMASU
to exploreTANKEN SHIMASU
to doSHIMASU
to plant, growUEMASU
and thenSOREKARA
takes timeKAKARIMASU
Ready to learn about Mars activities?